Категорії «Наші видання»

Монографія «Іржа на лезі: лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 рр.»

Тривалий час така галузь історичної науки як воєнна історія фактично не розвивалася в Україні з цілком зрозумілих причин. Проте наразі це один з найбільш динамічних напрямів історіографії, свідченням чого є діяльність Інституту воєнної історії, дослідження, які проводяться в межах навчальних закладів Збройних сил України, діяльність багатьох істориків як у столиці, так і в регіонах. Поява монографії Репана О.А. знаходиться в річищі цього важливого процесу.

«Козацька спадщина». Передмова

Попри будь-які технологічні новації і прориви, що в геометричній прогресії наростають у сучасному гіперінформатизованому світі, друкована книга була й залишається міцним підмурком людської культури. В бла­го­сло­венні часи, коли ще не було в моді пре­тензійне пост- (пост­мо­дернізм, пост­по­зи­тивізм, пост­струк­ту­ралізм, постіндустріаль­не суспільство тощо), люди твор­чо­го цеху гур­ту­ва­ли­ся дов­ко­ла пев­них ідей, есте­тич­них або на­у­ко­вих пра­г­нень, за­в­дань. Втілен­ням та­ко­го єднан­ня ста­ва­ли ко­лек­тивні мо­но­графії, аль­ма­на­хи, «товсті жур­на­ли». Важ­ко пе­ре­оцінити зна­чен­ня аль­ма­нахів «Київсь­ка ста­ро­ви­на» і ка­те­ри­но­славсь­кої «Дніпро­вої хвилі» в українсь­ко­му національ­но­му відрод­женні та ста­нов­ленні національ­ної куль­ту­ри.

«Жизнь, проведенная в могиле»

Кни­га с та­ким не­обыч­ным, на пер­вый взгляд, на­зва­ни­ем при­над­ле­жит перу из­вест­но­го в на­шей стра­не ар­хео­ло­га, про­фес­со­ра ис­то­ри­че­ско­го фа­куль­те­та Дне­про­пет­ров­ско­го на­ци­о­наль­но­го уни­вер­си­те­та Ири­не Федо­ров­не Кова­ле­вой. Под ее ру­ко­вод­ством про­шло мно­же­ство ар­хео­ло­ги­че­ских экс­пе­ди­ций, в том чис­ле по ис­сле­до­ва­нию ка­зац­кой Сама­рии и Бого­ро­диц­кой кре­по­сти (о ко­то­рых мы уже пи­са­ли). Собран­ные за дол­гие годы рас­ко­пок на­ход­ки за­пол­ни­ли вит­ри­ны ка­би­не­та ар­хео­ло­гии ДНУ, вве­де­ны в на­уч­ный обо­рот и при­вле­ка­ют вни­ма­ние уче­ных из мно­гих стран.

Шарль де Пейссонель «Записка о Малой Татарии»

Цикл ра­бот Шар­ля-Кло­да де Пейс­со­не­ля (1727–1790) о При­чер­но­мо­рье дав­но уже вве­ден в на­уч­ный обо­рот, и не­ко­то­рые из них (осо­бен­но “Трак­тат о чер­но­мор­ской тор­гов­ле”) пре­вра­ти­лись в свое­об­раз­ную хре­сто­ма­тию тек­стов, тра­ди­ци­он­но ис­поль­зу­е­мых для ха­рак­те­ри­сти­ки пе­ри­о­да, пред­ше­ство­вав­ше­го при­со­еди­не­нию ре­ги­о­на к Рос­сии. Но па­ра­докс си­ту­а­ции за­клю­чал­ся в том, что ори­ги­наль­ные тек­сты, из­дан­ные на фран­цуз­ском язы­ке и ши­ро­ко ис­поль­зу­е­мые рус­ско­языч­ны­ми ав­то­ра­ми ХIХ в., по­сле пуб­ли­ка­ции вы­бо­роч­но­го из­ло­же­ния на рус­ском язы­ке “Трак­та­та о чер­но­мор­ской тор­гов­ле” Е. Д. Фели­цы­на вы­па­да­ют из поля зре­ния ис­сле­до­ва­те­лей. Более того, бла­го­да­ря те­ма­ти­че­ской вы­бор­ке и по­да­че Е. Фели­цы­ным, пейс­со­не­лев­ские тек­сты при­об­ре­та­ют от­чет­ли­вую ре­ги­о­наль­ную мар­ки­ров­ку. Пере­ори­ен­ти­ро­ван­ный на кон­крет­ную ре­ги­о­наль­ную при­вяз­ку ис­точ­ник по­те­рял свою пер­во­на­чаль­ную уни­вер­саль­ность. Неод­но­крат­ное вос­про­из­ве­де­ние экс­трак­тов Е. Фели­цы­на в со­вет­ское вре­мя и раз­ме­ще­ние их в со­вре­мен­ных Интер­нет-из­да­ни­ях за­кре­пи­ло вос­при­я­тие тек­стов Пейс­со­не­ля как хре­сто­ма­тий­но­го ис­точ­ни­ка по ис­то­рии Севе­ро-Запад­но­го Кав­ка­за.