Категорії «Інформаційний центр»

«Національні інтереси: політика і економіка»

2 груд­ня 2008 року в ауди­торії Національ­но­го пе­да­гогічно­го універ­си­те­ту імені М. П. Дра­го­ма­но­ва відбув­ся круг­лий стіл «Національні інте­ре­си: політика і еко­номіка», при­уро­че­ний до 20-річчя пер­шо­го ви­дан­ня книж­ки Рома­на Шпор­лю­ка «Комунізм і націоналізм. Карл Маркс про­ти Фрідріха Ліста».