Категорії «Інформаційний центр»

Презентація книги В. Панченка «Формування економічної платформи українського націоналістичного руху у 1920 – 1950-х роках»

Громадська організація «Інститут суспільних досліджень» провела презентацію книги В. Панченка «Формування економічної платформи українського націоналістичного руху у 1920 — 1950-х роках». Подія відбулась 7 квітня в приміщенні книгарні «Є», що знаходиться на вулиці Лисенка, 3. Серед відвідувачів були присутні і поважні науковці, і звичайні люди, котрі цікавляться такими питаннями, як націоналізм, економічна історія, та історія взагалі. Під час презентації демонструвалися рідкісні фотоілюстрації, що висвітлюють діяльність ОУН. Окрім самого Володимира Григоровича виступали присутні науковці. Якщо б не обмеження в часі, захід, мабуть, тривав би до самої ночі, оскільки охочих виступити було багато і весь час спалахували дискусії з різних історичних тем.

за результатами громадського моніторингу виконання бюджету міста Дніпропетровська у гуманітарній сфері за 2009 рік

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

за результатами громадського моніторингу виконання бюджету міста Дніпропетровська у гуманітарній сфері за 2009 рік

Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVII в. – начало XVIII в.)

Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVII в. – начало XVIII в.)

В монографии исследуются различные вопросы отношений казачьих сообществ Дона и Северо-Западного Кавказа (Кубани) с Крымским ханством и Османской империей. Проблема рассмотрена на фоне международного положения России и мусульманских государств Причерноморья. Особое внимание уделено причинам «сближения» донского казачества с Крымским  ханством во 2-й половине XVII в. События «донского раскола» представлены в связи с процессами формирования казачества на Куме, Аграхани и Кубани. Впервые в науке история указанных групп показана в связи с прошлым Дона и Крымского ханства. Подробно анализируется роль выступления К. А. Булавина в пополнении рядов казачества Кубани. События доведены до 1708–1712 гг., периода адаптации на Кубани казаков И. Некрасова, активных участников Булавинского выступления.

Книга адресована историкам, этнографам, востоковедам, краеведам, всем, кто интересуется историей и культурой казачества, Крымского ханства и Османской империи.

ІСД завершує моніторинг бюджету Дніпропетровської міськради

Інститут суспільних досліджень закінчує реалізацію проекту моніторингу бюджету Дніпропетровської міськради в гуманітарній сфері, котрий розпочався у січні минулого року. Фахівцями Інституту проведено системний аналіз показників бюджету, на основі якого сформульовані попередні висновки, що були оприлюднені на круглому столі, котрий відбувся 24 грудня.

Збірник документів та матеріалів «Петро Калнишевський та його доба»

22 грудня 2009 року Дніпропетровською обласною універсальною бібліотекою та Інститутом суспільних досліджень за підтримки Дніпропетровського Історичного музею ім. Д. І. Яворницького проведено презентацію збірника документів «Петро Калнишевський та його доба». Видання підготоване Всеукраїнським благодійним фондом ім. Петра Калнишевського за участі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України та Центрального державного історичного архіву у м. Києві. Його упорядники — знанні фахівці з історії України козацької доби, кандидати історичних наук: виконавчий директор Інституту суспільних досліджень Владислав Грибовський (головний упорядник), доцент Запорізького національного університету Володимир Мільчев і науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства Іван Синяк.

Видання «Інституту суспільних досліджень» у Криму

«Інститут суспільних досліджень» за підтримки Бахчисарайської райдержадміністрації та Асоціації кримськотатарських істориків провів презентації власних видань у Бахчисараї та Сімферополі. До уваги кримської громадськості було представлено видання: Шарль де Пейсонель «Записка о Малой Татарии» (2009), О.А. Репан «Іржа на лезі» (2009), альманах «Козацька спадщина» (№4).

«Туристичні перлини Дніпропетровщини»

13 трав­ня Інсти­тут суспільних досліджень, за підт­рим­ки управління на­у­ки і освіти Дніпро­пет­ровсь­кої міської ради, прий­няв участь в Другій міській дитячій ту­ри­стичній ви­ставці «Тури­стичні пер­ли­ни Дніпро­пет­ровсь­ка», яка була при­свя­че­на відрод­жен­ню істо­рич­ної спад­щи­ни Запорізь­ко­го ко­зацтва.

«Проблеми історії та культури Присамар’я»

28 квітня 2009 року в с. Зна­менівка Ново­мос­ковсь­ко­го рай­о­ну Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласті відбу­ла­ся регіональ­на на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Про­бле­ми історії і куль­ту­ри При­са­мар’я», про­ве­де­на Інсти­ту­том суспільних досліджень спільно з Дніпро­пет­ровсь­кою об­лас­ною ор­ганізацією Національ­ної спілки краєзнавців України за підт­рим­ки управління освіти Ново­мос­ковсь­кої рай­он­ної дер­жав­ної адміністрації.

До 350-річчя Конотопської битви

Наприкінці лютого 2009 року на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара відбувся «круглий стіл», присвячений 350-ій річниці перемоги українських козаків під командуванням гетьмана Івана Виговського над російськими військами під Конотопом. Його ініціатором виступила редакція журналу «Бористен». У дискусії під час проведення круглого столу взяли участь доктор історичних наук, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету Сергій Світленко, доктор історичних наук Іван Стороженко, кандидат історичних наук, доцент Геннадій Виноградов, кандидат історичних наук, виконавчий директор Інституту суспільних досліджень Владислав Грибовський, шеф-редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс і аспірант історичного факультету Артем Іванців.

*Повний текст «круглого столу» читайте: Повертати правдиву історію (До 350-річчя Конотопської битви) // Бористен: літературно-мистецький, публіцистичний та науково-популярний щомісячник. – № 3 (213), березень, 2009 р. – С. 14-15.

Докладніше про виступ В. Грибовського:

Крах комунізму. Крах капіталізму? Чи існує третій варіант?

3 груд­ня у приміщенні агент­ства «Інтер­факс» відбулася прес-кон­фе­ренція за ре­зуль­та­та­ми об­го­во­рен­ня за круглим столом.

Україна, яка пе­ре­жи­ла крах ко­манд­но-адміністра­тив­ної еко­номіки, сьо­годні ра­зом з усім світом спо­стерігає крах кла­сич­но­го капіталізму. Постає пи­тан­ня, чи існує третій шлях?