Категорії «Архів інфоцентру»

Видання «Інституту суспільних досліджень» у Криму

«Інститут суспільних досліджень» за підтримки Бахчисарайської райдержадміністрації та Асоціації кримськотатарських істориків провів презентації власних видань у Бахчисараї та Сімферополі. До уваги кримської громадськості було представлено видання: Шарль де Пейсонель «Записка о Малой Татарии» (2009), О.А. Репан «Іржа на лезі» (2009), альманах «Козацька спадщина» (№4).

«Туристичні перлини Дніпропетровщини»

13 трав­ня Інсти­тут суспільних досліджень, за підт­рим­ки управління на­у­ки і освіти Дніпро­пет­ровсь­кої міської ради, прий­няв участь в Другій міській дитячій ту­ри­стичній ви­ставці «Тури­стичні пер­ли­ни Дніпро­пет­ровсь­ка», яка була при­свя­че­на відрод­жен­ню істо­рич­ної спад­щи­ни Запорізь­ко­го ко­зацтва.

«Проблеми історії та культури Присамар’я»

28 квітня 2009 року в с. Зна­менівка Ново­мос­ковсь­ко­го рай­о­ну Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласті відбу­ла­ся регіональ­на на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Про­бле­ми історії і куль­ту­ри При­са­мар’я», про­ве­де­на Інсти­ту­том суспільних досліджень спільно з Дніпро­пет­ровсь­кою об­лас­ною ор­ганізацією Національ­ної спілки краєзнавців України за підт­рим­ки управління освіти Ново­мос­ковсь­кої рай­он­ної дер­жав­ної адміністрації.

До 350-річчя Конотопської битви

Наприкінці лютого 2009 року на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара відбувся «круглий стіл», присвячений 350-ій річниці перемоги українських козаків під командуванням гетьмана Івана Виговського над російськими військами під Конотопом. Його ініціатором виступила редакція журналу «Бористен». У дискусії під час проведення круглого столу взяли участь доктор історичних наук, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету Сергій Світленко, доктор історичних наук Іван Стороженко, кандидат історичних наук, доцент Геннадій Виноградов, кандидат історичних наук, виконавчий директор Інституту суспільних досліджень Владислав Грибовський, шеф-редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс і аспірант історичного факультету Артем Іванців.

*Повний текст «круглого столу» читайте: Повертати правдиву історію (До 350-річчя Конотопської битви) // Бористен: літературно-мистецький, публіцистичний та науково-популярний щомісячник. – № 3 (213), березень, 2009 р. – С. 14-15.

Докладніше про виступ В. Грибовського:

Крах комунізму. Крах капіталізму? Чи існує третій варіант?

3 груд­ня у приміщенні агент­ства «Інтер­факс» відбулася прес-кон­фе­ренція за ре­зуль­та­та­ми об­го­во­рен­ня за круглим столом.

Україна, яка пе­ре­жи­ла крах ко­манд­но-адміністра­тив­ної еко­номіки, сьо­годні ра­зом з усім світом спо­стерігає крах кла­сич­но­го капіталізму. Постає пи­тан­ня, чи існує третій шлях?

«Національні інтереси: політика і економіка»

2 груд­ня 2008 року в ауди­торії Національ­но­го пе­да­гогічно­го універ­си­те­ту імені М. П. Дра­го­ма­но­ва відбув­ся круг­лий стіл «Національні інте­ре­си: політика і еко­номіка», при­уро­че­ний до 20-річчя пер­шо­го ви­дан­ня книж­ки Рома­на Шпор­лю­ка «Комунізм і націоналізм. Карл Маркс про­ти Фрідріха Ліста».