Категорії «Доба козацтва»

Історія вивчення та перспективи дослідження соловецького періоду життя Петра Калнишевського

Постать останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Івановича Калнишевського є однією з наріжних фігур української історії. Втім попри розтиражований численними науково-популярними виданнями образ останнього героя-мученика, з поданням типовий характеристик у дусі романтичної історіографії ХІХ ст., в українській історичній науці зроблено вкрай небагато для реконструкції життєвого шляху П. Калнишевського.

Обставини та хід переміщення причорноморських ногайців до Північно-Західного Кавказу на початку 70-х років XVIII ст.

У цій статті ми визначили собі завдання простежити як саме у даний період формувалася позиція російського уряду стосовно причорноморських ногайців, котра еволюціонувала від початкового наміру створення окремого ногайського князівства, контрольованого царатом, до плану так званого “відновлення” незалежності Кримського ханства й формального повернення під його юрисдикцію ногайських орд.

Церква Петра і Павла: історія та археологія

Історичні пам`ятки першої гетьманської столиці – Чигирина – постійно привертають до себе пильну увагу дослідників. Однією з них є церква Петра і Павла – пам`ятка архітектури пізнього середньовіччя. Про неї збереглися згадки в історичних джерелах того періоду. Так у літописі Самовидця зазначається: «… [1678 р.] Дня 10 августа у неділю по полудні вирвало кілька підкопів під містом… [крізь проломи дерлися яничари [7, с. 65]]… Турки не живили нікого, але усе стинали, а місто палили, де опановували. Піхотне військо козацьке, під гору за церкву зібравшись, боро¬нилось аж до самої ночі, а москва в замку боронилась» [9, с. 130].

Скарб і комплекс знахідок доби козаччини із села Жаботин

Сотенне містечко Чигиринського полку – Жаботин (тепер село Кам`янського району Черкаської області) згадується в ба¬гатьох історичних джерелах XVII ст. Його згадує і турецький мандрівник Евлія Челебі у своїх записах. Перша письмова згадка про цей населений пункт, як центр Жаботинського ключа Чигиринського староства відноситься до 1643 р., з 1649 р. це вже. сотенне містечко Чигиринського полку [2, 310].

Топонімічна символіка (Київ, Переяслав, Чигирин) державної моделі Богдана Хмельницького

З огляду на безпрецедентну роль подій української національної революції середини XVII ст. в європейській історії ранньомодерної доби та подальшій долі народів Центральної Східної та Східної Європи зрозуміла велика зацікавленість вже протягом досить тривалого часу науковців, що презентують різні методологічні позиції та політичні смаки, в дослідженні різноманітних аспектів історії Визвольної війни, Руїни та інших складових зазначеного явища. Період гетьманування Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) привертає особливу увагу не тільки через складність та суперечливість історичних процесів в цих часових межах, але і в силу тієї обставини, що протягом наступних, більш ніж столітніх державотворчих змагань України, епоха Хмельниччини сучасниками розглядалася як взірець та юридичний прецедент, вона визначала алгоритм дій в царині зовнішньої та внутрішньої політики, в соціальній, релігійній інших сферах.

Атестати запорозьких козаків в архіві Коша нової Запорозької Січі як джерело до вивчення козацьких біографій

Вивчення питань соціальної історії та впливу історичних подій на економічний і духовний розвиток певного суспільного стану, закріплення за ним окремого світобачення, норм поведінки неможливе без виокремлення і розгляду біографічного матеріалу. Існує солідна кількість робіт, присвячених видатним постатям доби козаччини в Україні, але персоналії діячів останнього періоду козацтва вивчені набагато менше. Джерельний комплекс архіву Коша Нової Запорозької Січі дає можливість простежити становлення, принаймні, одного покоління військових і політичних діячів Нової Запорозької Січі, тих, хто виступав “керманичем” соціальних і політичних процесів, репрезентував у середині-кінці XVIII століття запорозьке козацтво як чинник загальноісторичного процесу.

«Польські аннали» Веспасіана Коховського як джерело до історії України середини і третьої чверті XVIII ст.

Події Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. були і залишаються однією з найважливіших віх на шляху побудови Української незалежної держави. Протягом останніх десятиріч завдяки копіткій праці фахівців Києва, Дніпропетровська, Львова побачила світ ціла низка джерелознавчих праць. Проблеми джерелознавства історії України козацької доби були досліджені у роботах М.П.Ковальського, Г.К.Швидько, Ю.А.Мицика; об`єктом досліджень Д.С.Наливайка, І.Плохія стали “записки іноземців”; у джерелознавчих працях М.Р.Кучернюка, Я.Федорука досліджувалися документальні джерела, насамперед дипломатичні [1]. Ці та інші роботи створили фундаментальне підґрунтя для подальших джерелознавчих досліджень.

Герць паперових лицарів

Є припущення, що гральні карти придумали ще жерці Древнього Єгипту [1]. Геродот розповідає про гру, що нагадує картярську, в Мідії в VIII—VII ст. до Різдва Христового [2, c.5]. На думку інших авторів, карти, як і компас, папір, порох, сірники було «винайдено» в Китаї значно пізніше, аж у XII ст. н. е. [3] Останні посилаються на першу письмову згадку про картярську гру, знайдену в словнику Чінг-цзетунга, з яким європейці ознайомились 1678 р. Мабуть, XII ст. це вже запізно, бо в інших джерелах можна надибати на твердження про те, що задовго до нашої ери у тих же китайців та японців були якщо й не карти, то щось на зразок — дощечки з дерева та слонової кості [4]. Енциклопедичний словник видавництва «Бр. А. и И. Гранат и К°» на питання про місце виникнення гральних карт відповідає так: «винайдення гральних карт приписують китайцям, індусам, єгиптянам, арабам» [5, c.570]. Загалом же питання про місце виникнення та ґенезу гральних карт лишається відкритим.

Кілька листів з історії Війська Запорозького першої третини XVII ст.

Загальновідомими є колосальні втрати джерел з історії запорозького козацтва, малодослідженість й того масиву джерел, що збереглися, а тому кожен нововиявлений документ має велике значення. Особливо це стосується тих документів, що вийшли з канцелярії Коша Війська Запорозького та козацького середовища взагалі. Тому не випадково ми в даній статті вирішили подати тексти шести листів, виявлених нами у 1991 р. в Архіві Головному Давніх Актів у Варшаві (далі —АГАД), у фондах: «Архів Радзивиллів» та «Архів Замойських».

Селянський рух на Волині в кінці XVI ст.: спроба статистичного аналізу

При вивченні повстань кінця XVI ст. історики завжди підкрекреслювали в першу чергу їх соціальну спрямованість та активну участь у них українського селянства. Залишаючи поза увагою термінологічні відмінності між поняттям «козацьке повстання», «селянсько-козацьке повстання», «козацько-селянське повстання» та різ¬ницю в акцентації ролі сил, задіяних у подіях 90-х років XVI ст. можна зробити висновок про загальновизнаність точки зору провизначне місце, що його займало селянство в них, а також у соці¬альних конфліктах 20—30-х років XVI ст. В той же час, зосереджуючи увагу на ході конкретних подій, дослідники часто вилучали селянство з нього, лише окремими прикладами ілюструючи роль останнього, а то й просто відбувалися загальними фразами.