Категорії «Урбаністика»

Стара Самарь: проблеми та перспективи створення історико-культурного комплексу

Share List Панченко В.Г.   Сучасні стрімкі урбанізаційні процеси, поряд з підвищенням рівня міграцій населення, зумовлюють концентрацію технологічного, інтелектуального, людського та економічного потенціалу у містах. Загальносвітові тенденції на тлі глобалізаційних процесів сприяють мобільності ресурсів, передусім людських, у зв’язку з чим на одне з перших місць вийшов критерій комфортності середовища для людини. В умовах, що склалися …

Ініціатива Інституту суспільних досліджень щодо збереження Старої Самарі

З 2007 р. Інститут суспільних досліджень (ІСД) на чолі з Володимиром Панченком став всебічно сприяти археологічному дослідженню і збереженню унікальної пам’ятки козацької доби — Старої Самарі. Це — один з небагатьох археологічних об’єктів, розташованих на території міста Дніпропетровська, котрі відносно добре збереглися і є надзвичайно перспективними для наукового вивчення, реконструкції та туристичного використання. Як поселення Стара Самарь згадується …

«Датування міста як проблема історичної урбаністики: європейський та український досвід»

Після про­го­ло­шен­ня не­за­леж­ності України по­чав­ся фрон­таль­ний пе­ре­гляд українсь­кої історії. На те були об’єктивні при­чи­ни, оскільки історія — це все-таки на­у­ка, і їй не­обхідно поз­бав­ля­ти­ся від міфо­логічних на­ша­ру­вань часу, в да­но­му ви­пад­ку – епо­хи російсь­кої імперії та СРСР. Були і суб’єктивні підста­ви, адже будь-яка, навіть Українсь­ка дер­жа­ва має по­тре­бу для ви­прав­дан­ня сво­го існу­ван­ня в ле­ген­дах і міфах. Цілком логічно, що на суб’єктив­но­му рівні відбу­вається заміна ста­рих міфів но­ви­ми. І якщо на рівні на­у­ко­вих де­батів, шкільних і вузівсь­ких про­грам схе­ма українсь­кої історії вже дав­но пе­ре­гля­ну­та, то в мікро­мас­штабі місце­вої історії, на рівні окре­мих міст і сіл це пи­тан­ня тільки за­раз ви­су­вається на пер­ший план. Круг­лий стіл «Дату­ван­ня міст: євро­пейсь­кий досвід і українські реалії», про­ве­де­ний у ве­ресні цьо­го року в Києво-Моги­лянській ака­демії Інсти­ту­том суспільних досліджень, став тому підтвер­джен­ням.

Погляд на деякі аспекти раннього періоду розвитку міста Дніпропетровська

Суперечки щодо заснування міста Дніпропетровська точаться вже не одне десятиріччя. Якось не пощастило місту на Дніпрі на усталену, стабільну дату народження. Кожне століття приносило нову дату виникнення міста з новим обґрунтуванням. У ХІХ ст. 100-річний ювілей Катеринослава святкували у травні 1887 р. Наступне сторіччя для Дніпропетровська минуло швидше ніж очікувалось. 200-річний ювілей дніпропетровці святкували не у 1987 р., а у 1976 р. Як перша так і друга дата спираються на події, які не дають достатніх підстав твердити про реальне виникнення міста, яке зараз носить назву Дніпропетровськ.