Категорії «Інформаційний центр»

Крах комунізму. Крах капіталізму? Чи існує третій варіант?

3 груд­ня у приміщенні агент­ства «Інтер­факс» відбулася прес-кон­фе­ренція за ре­зуль­та­та­ми об­го­во­рен­ня за круглим столом.

Україна, яка пе­ре­жи­ла крах ко­манд­но-адміністра­тив­ної еко­номіки, сьо­годні ра­зом з усім світом спо­стерігає крах кла­сич­но­го капіталізму. Постає пи­тан­ня, чи існує третій шлях?

«Національні інтереси: політика і економіка»

2 груд­ня 2008 року в ауди­торії Національ­но­го пе­да­гогічно­го універ­си­те­ту імені М. П. Дра­го­ма­но­ва відбув­ся круг­лий стіл «Національні інте­ре­си: політика і еко­номіка», при­уро­че­ний до 20-річчя пер­шо­го ви­дан­ня книж­ки Рома­на Шпор­лю­ка «Комунізм і націоналізм. Карл Маркс про­ти Фрідріха Ліста».