Категорії «Наші видання»

Держава біля керма: Теорія і практика українського економічного націоналізму (ХХ – початок ХХІ ст.)

Панченко Володимир Держава біля керма: теорія та практика українського економічного націоналізму (XX – початку XXI ст.): монографія. — Дніпро : Герда, 2017. — 340 с. ISBN 978-617-7097-84-5 Монографія присвячена еволюції ідеї економічного націоналізму в теоретичному та практичному доробку українського націоналістичного руху. Автор проаналізував європейські та світові витоки економічного націоналізму, зокрема творчість Ф. Ліста і показав …

По той бік себе

«По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору та сталінських репресій» Науково-популярне видання. ЗМІСТ Вступне слово Передмова Частина 1. «БІТІЄ ОПРЄДЄЛЯЄТ СОЗНАНІЄ» 1. Кулак як спосіб виховання 2. «Угода» про взаємну довіру 3. Дисбаланс влади та «винайдення» провини 4. Тортури та «кава-брейк» 5. «Червона рулетка» та навчена безпорадність 6. «Промивання мізків» за методикою Бідермана …

Каталог “Дніпропетровщина туристична”

Інститут суспільних досліджень на замовлення управління культури та туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації створив унікальний історико-культурний каталог Дніпропетровської області. Туристичний каталог представляє собою альбом з фотографіями історичних «родзинок» Дніпропетровщини та коментарі до них. Творці каталогу впорядкували матеріал таким чином, щоб цікаві «біографії» окремих історичних об’єктів злилися в єдину розповідь про сутність дніпровського краю. Тут ви …

Петро Калнишевський та його доба

Останній кошовий Запорозької Січі Петро Іванович Калнишевський (1690–1803) є в українській історії однією з тих непересічних постатей, які завжди привертали до себе увагу і політчних еліт, і дослідників-науковців, і широкого суспільного загалу. Адже він був не просто очільником запорозького козацтва в останні роки існування Січі, він став символом, віддзеркаленням образу героя-мученика, котрий відстраждав у соловецькій в’язниці за всі три століття, що відгуляла козацька вольниця. У такому сим­волічному контексті його життя та діяльність сприймалися у часи українського національного відродження другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Це героїзовано-символістичне сприйняття було успадковано після відновлення української державності у 1991 р., а його логічним довершенням стало оголошення Петра Калнишевського Українською православною церквою святим великомучеником.

Формування економічної платформи українського націоналістичного руху у 1920 — 1950-х роках

Монографія є першим комплексним дослідженням економічної платформи Організації українських націоналістів. Результати проведеної автором пошукової роботи, дозволяють розвіяти найбільш міцний стереотип сприйняття ОУН — відсутність в організації чітких економічних планів. Якою бачили націоналісти 1930-1950-х років майбутню Україну? Хто мав бути стратегічним партнером? Які галузі мусили бути пріоритетними? Відповіді на всі ці питання можна знайти в представленій монографії — результаті фахового багаторічного дослідження.

Розраховано на дослідників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, вчителів, а також всіх небайдужих до минулого та майбутнього України.

Українське національне харчування: минуле і майбутнє

Книга «Українське національне харчування: минуле і майбутнє» – це збірник статей, об’єднаних національною ідеєю: сучасна людина повинна харчуватися так, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх нащадків.

Книга познайомить вас із традиціями культури харчування жителів України, із аспектами сучасної дієтології, геронтології, з народними епосами та реаліями нашого життя. В книзі багато описів традицій та харчових звичок різних народів, хоча більша частина матеріалів стосується
українських звичаїв, які вважаються основою харчування для нашого регіону та для нашого народу.

ФАСТФУД великий и ужасный

Книга написана у формі діалогу з американським журналістом Еріком Шлоссером, який у своїй книзі «Нація швидкого харчування» досліджує феномен поширення мереж фастфуду в США. Автор порівнює традиції харчування в США й СРСР, дає нестандартну оцінку процесам, що відбувалися в Радянському Союзі, зокрема — індустріалізації й колективізації.

Письменники сходяться в єдиній думці: глобалізм наступає, впливаючи не тільки на систему харчування жителів усієї земної кулі, але й на їхній спосіб життя…

Книга «Перлини козацького Присамар’я: містечко Самарь та Богородицька фортеця»

12 жовтня Інститутом суспільних досліджень за підтримки Дніпропетровської обласної універсальної бібліотеки проведено презентацію збірника статей «Перлини козацького Присамар’я: містечко Самарь та Богородицька фортеця». У збірнику викладено результати археологічних досліджень, які протягом 2001 — 2008 років проводились співробітниками науково-дослідної Лабораторії археології Придніпров’я Дніпропетровського Національного університету. Книга увібрала переважну більшість публікацій, розпорошених у різних фахових, переважно недоступних широкому загалу читачів виданнях.

Монографія «Іржа на лезі: лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 рр.»

Тривалий час така галузь історичної науки як воєнна історія фактично не розвивалася в Україні з цілком зрозумілих причин. Проте наразі це один з найбільш динамічних напрямів історіографії, свідченням чого є діяльність Інституту воєнної історії, дослідження, які проводяться в межах навчальних закладів Збройних сил України, діяльність багатьох істориків як у столиці, так і в регіонах. Поява монографії Репана О.А. знаходиться в річищі цього важливого процесу.

«Козацька спадщина». Передмова

Попри будь-які технологічні новації і прориви, що в геометричній прогресії наростають у сучасному гіперінформатизованому світі, друкована книга була й залишається міцним підмурком людської культури. В бла­го­сло­венні часи, коли ще не було в моді пре­тензійне пост- (пост­мо­дернізм, пост­по­зи­тивізм, пост­струк­ту­ралізм, постіндустріаль­не суспільство тощо), люди твор­чо­го цеху гур­ту­ва­ли­ся дов­ко­ла пев­них ідей, есте­тич­них або на­у­ко­вих пра­г­нень, за­в­дань. Втілен­ням та­ко­го єднан­ня ста­ва­ли ко­лек­тивні мо­но­графії, аль­ма­на­хи, «товсті жур­на­ли». Важ­ко пе­ре­оцінити зна­чен­ня аль­ма­нахів «Київсь­ка ста­ро­ви­на» і ка­те­ри­но­славсь­кої «Дніпро­вої хвилі» в українсь­ко­му національ­но­му відрод­женні та ста­нов­ленні національ­ної куль­ту­ри.